Home » FEDERALIZAM » Politika UEF-a

Politika UEF-a

Federalni ustav za Evropu
Osnova kampanje UEF-a bio je zahtjev da se postojeći ugovori koji definišu Evropske zajednice i Uniju zamijene federalnim Ustavom za Evropu. Ta „nova“ Evropska unija bi trebalo da dobije svoj legitimitet i od građana i od država članica.

Evropa građanina
UEF je zahtijevao da Povelja o osnovnim pravima koju je definisala Konvencija o osnovnim pravima iz 2000. godine postane osnova novog Ustava, koja će garantovati i štititi prava i slobode građana čineći je pravno obavezujućom. Ipak, sve dok evropski Ustav, koji sadrži Povelju o osnovnim pravima, nije ratifikovan, povelja nema jasan pravni status.

Demokratska Evropa
UEF zahtijeva da EU ima jednu i jedinstvenu strukturu, gdje bi se iste procedure za donošenje odluka primjenjivale na sve oblasti. Komplikovana struktura zasnovana na stubovima mora se napustiti. Institucionalni okvir EU mora poštovati karakteristiku EU kao unije građana i država članica i držati se principa demokratske odgovornosti, balansa i podjele moći, odgovornosti, pravične zastupljenosti svih građana i država članica, efikasnosti. Trenutni institucionalni trougao Evropskog parlamenta, Savjeta ministara i Evropske Komisije nije u skladu sa ovim principima i mora biti temeljno reformisan. Proširenje na 27 država članica čini ove reforme još urgentnijim. Poštujući gore pomenute principe, funkcije i sastav pet glavnih institucija EU bi se trebale razvijati u sljedećem pravcu:

  • Veći kapacitet  za donošenje odluka od strane Evropskog parlamenta

Evropski parlament mora dobiti pravo donošenja odluka o svim zakonima EU i o ukupnom budžetu EU, kako prihodima tako i troškovima.  Distribucija mjesta u EP državama članicama bi trebalo da se vrši po principu jedan glasač – jedan glas, sa minimalnim brojem mjesta garantovanim za manje države članice.

  • Savjet: istinski učesnik u donošenju zakona

Savjet bi trebalo da bude transformisan u drugu komoru EU, većinski sistem glasanja bi trebalo uvesti za sva pitanja. Zakonodavstvo zasnovano na duploj većini – na javnim sjednicama – o svim zakonima i budžetu uz EP, i odustajanje od svih izvršnih funkcija. U Savjetu većina podrazumijeva da svaka odluka koja se donosi mora biti podržana od strane većine država članica koje predstavljaju većinu populacije Unije. Pravo veta za svaku državu članicu pojedinačno bi trebalo da bude ukinuto.

  • Evropski Savjet: nova savjetodavna uloga

Evropski Savjet bi u budućnosti trebalo da se uzdrži od miješanja u sve dnevne poslove Unije i zakonodavne i budžetske procedure. Trebao bi da preuzme ulogu kolektivnog predsjedavanja Unijom i da održava opšte diskusije na temu razvoja procesa integracije.

  • Evropska Komisija: Vlada Evrope

Evropska komisija bi trebalo da bude odgovorna za sve izvršne poslove Unije uključujuči eksterno predstavljanje Unije u spoljnoj i bezbjednosnoj politici i u međunarodnim organizacijama. To znači transformaciju Komisije u pravu evropsku vladu. Kako bi se povećao demokratski legitimitet, predsjednika Komisije bi trebalo da bira Evropski parlament direktno nakon izbora za EP.

  • Šira oblast kompetencije Evropskog suda pravde

Nadležnost Evropskog suda pravde (ECJ) bi trebalo da bude proširena na sva pitanja Unije. ECJ mora da postane pravi ustavni sud Unije. Ove predložene reforme bi učinile proces donošenja odluka unutar EU transparentnijim i više bi odgovarale potrebama evropljana, poboljšale bi demokratski legitimitet institucija EU i ojačale bi javnu debate o EU. Stavke o podjeli kompetencija između EU i država članica bi omogućile EU da se koncentriše na pitanja gdje zaista postoji dodatna potreba za zajedničkom aktivnošću unutar EU.

Efikasna spoljna politika
Evropska unija na važan način doprinosi uspostavljanju mira, sigurnosti i dobrobiti našem svjetu. Osnovni principi spoljne politike EU bi trebalo da uključuju one principe koji su iznijeti u povelji UN-a i drugim osnovnim međunarodnim konvencijama: mir, ljudska prava, demokratija, dobra javna uprava, i održivi razvoj. Spoljna politika EU mora biti zasnovana na strategiji prevencije, posebno kako bi se rješavali problemi nerazvijenih zemalja kao što su borba protiv siromaštva. nepismenost, poštovanje ljudskih prava, uspostavljeanje demokratije, odgovorna upotreba prirodnih resursa i privlačenje više investicija za održivi ekonomski razvoj. Sve vonje akcije EU, posebno one koje uključuju upotrebu moći, moraju biti u skladu sa poveljom UN-a. Vojne mogućnosti EU bi se trebale staviti na raspolaganje operacijama Ujedinjenih nacija.