Home » Posts tagged 'što je federalizam'

Tag Archives: što je federalizam

Što je federalizam?

Evo nekih od osnovnih karakteristika federalizma koji se zalaže za demokratska načela na svjetskom nivou.

Demokratija i efikasnost

… model vladavine koji obezbjeđuje efikasnost u demokratskim okvirima.
… podjela političke moći među nivoima vlasti u cilju postizanja najbolje kombinacije demokratije i efikasnosti.
… sistem vladavine na više nivoa gdje se odluke donose na najprikladnijem nivou, sa što je više moguće decentralizacije i onoliko centralizacije koliko je potrebno.
… teorija političke legitimnost i pošto bi svaki nivo vadavine trebalo da ima direktnu vezu sa građanima i njihovi interesi bi trebalo da budu predstavljeni na centralnom nivou.
… politički pristup društvu od dna ka vrhu zasnovan na principu subsidijarnosti, po kome bi se odluke trebale donositi što otvorenije i što bliže građanima.
… sredstvo zaštite pluralizma i prava pojedinca protiv sve moćnije vlade.
… ideja da bi se demokratija i vladavina zakona trebale primjenjivati i između država kao i unutar njih.

Ujedinjeni u različitosti

…način da se očuva različitost čuvajući i promovišući kulturni identitet unutar političkih entiteta kao glavni činilac njihove vidljivosti i razvoja.
… model identiteta sa više nivoa koji odražava kompleksnost ljudskog života uzimajući u obzir i mireći različite vidove identifikacije građana i njihovog udruživanja. Osjećanje pripadnosti lokalnoj zajednici, regionu i/ili zemlji nijesu nekompatibilni sa identifikacijom i podrškom supranacionalnim i međunarodnim političkim entitetima (kao što su EU i UN), već su suplementarni i imaju međusobnog uticaja.


Nov pristup politici – mir i univerzalne vrijednosti

… garant fundamentalnih i neotuđivih prava svih ljudi.
… sredstvo za sprečavanje rata uspostavljanjem mehanizama za mirno rješavanje sukoba među državama.
… odbacivanje ideje da je razvoj političkih institucija u ljudskoj istoriji došao do svog kraja kreiranjem nacionalnih država.
… politička teorija koja promoviše solidarnost kao preduslov za miran suživot i saradnju unutar i između država i drugih političkih tijela.


Suočavanje sa savremenim izazovima na globalnom nivou

… alternativa hegemoniji jedne države ili grupe država u uređenom međunarodnom sistemu.
… odgovor na eroziju suvereniteta u nacionalnim državama izazvanim globalizacijom. Moderne države ne mogu više da se suočavaju sa globalnim i domaćim problemima same ili samo sredstvima tradicionalne međudržavne saradnje. Danas se izazovi sa kojima se države suočavaju moraju rješavati zajedničkim mjerama.


Univerzalna primjena

… dinamičan koncept u kom uprkos izazovima koje donosi evolucija društva, društvo uspijeva da se prilagodi novim formama organizacije koje rezultiraju različitim formama federalng uređenja koje uključuje veliki broj zemalja, regiona i populacija širom svijeta.
… politička ideologija i sredstva za bavljenje politikom koja nijesu vezana za tradicionalne partijske podjele na lijeve i desne.
… shvatanje da progres mora i može doći postepeno – o federalizmu mislite kao o pravcu, a ne kao o destinaciji.